Vedtægter for BØRNENES GENBRUG

 

§ 1: Foreningens navn

Foreningens navn er Børnenes Genbrug.

§ 2: Hjemsted

Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune og værneting er Retten i Hillerød.

§ 3: Organisationsform

Børnenes genbrug er en selvstændig partipolitisk uafhængig forening. Foreningen danner ny organisatorisk ramme for og viderefører butikken Børnenes Genbrug.

§ 4: Formål

Stk. 1: Børnenes Genbrug arbejder for udbredelse af genbrug af tøj og ting til børn i Halsnæs Kommune og for gennem salg af indsamlede genanvendelige effekter at skabe et overskud.

Stk. 2: Overskud fordeles til institutioner, foreninger, børnefamilier og lignende i Halsnæs Kommune. Ansøgninger skal være til projekter eller begivenheder, der er rettet mod børn.

Stk. 3: Foreningen skal arbejde for at attraktivt og positivt frivilligmiljø.

§ 5: Medlemskab

Stk. 1: For at blive medlem skal man have interesse for bæredygtighed, børns trivsel og at deltage i foreningens arbejde.

Stk. 2: Alle arbejder ulønnet for foreningen.

Stk. 3: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som modarbejder foreningens formål. Hvis den ekskluderede ønsker det, er vedkommende berettiget til, at eksklusionen forelægges ved førstkommende generalforsamling.

§ 6: Bestyrelsen

Stk. 1: Børnenes Genbrug ledes af en bestyrelse, som består af mellem 5 og 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer skal være aktive deltagere i driften af butikken.

Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Der vælges desuden to suppleanter. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en valgt suppleant frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4: Alle medlemmer af bestyrelsen har stemmeret i alle spørgsmål. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5: Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst fire gange om året.

Stk. 6: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt detaljer vedrørende driften af butikken, vagtplan og lignende.

Stk. 7: Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for støtte i form af overskydende effekter til nødhjælpsorganisationer og humanitære virksomheder.

Stk. 8: Bestyrelsen tegnes ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

§ 7: Økonomi og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Foreningens midler anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Det tilstræbes, at der altid er et beløb til rådighed svarende til 3 måneders driftsudgifter.

Der kan gives kassereren fuldmagt til at foretage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Kassereren står for foreningens daglige økonomi. Formanden skal have adgang til løbende at se foreningens regnskab og bogføringsjournal.

Stk. 3: Kassereren skal aflevere det afsluttede regnskab til foreningens revisor senest 1 måned før generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab skal underskrives af formand, kasserer og foreningens revisor.

Stk. 4: Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Revisor samt revisorsuppleant vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 8: Generalforsamling

Stk. 1: Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal.

Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af foreløbig dagsorden.

Stk. 2: Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af årsregnskab
  4. Vedtagelse af budget
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Behandling af forslag fra bestyrelsen
  7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Stk. 3: Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal fremgå af endelig dagsorden, som udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt stemmeflertal. Dog gælder særlige regler for vedtagelse af vedtægtsændringer i henhold til §10.

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne kræver det med skriftlig angivelse af dagsorden.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel og skal afholdes senest 3 uger efter indkaldelsen.

Stk. 3: Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.

§ 10: Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede.

Såfremt et forslag til vedtægtsændring ikke opnår almindeligt flertal, indkaldes inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 9 stk. 2. Vedtægtsændring vedtages med almindeligt stemmeflertal uanset antal fremmødte medlemmer på den til vedtægtsændring indkaldte ekstraordinære generalforsamling.

§ 11: Fordeling af overskud

Stk. 1:På grundlag af regnskabet fastsætter bestyrelsen det beløb, der er til rådighed til uddeling inden for foreningens formål.

Stk. 2: Der fordeles penge 1 evt. 2 gange årligt. Mulighed for at ansøge om tildeling annonceres i Lokalavisen. Ansøgninger sendes til formanden og bestyrelsen beslutter, hvem der skal tilgodeses.

Bestyrelsen kan også vedtage, at et beløb af årets overskud skal hensættes til bestemte formål til senere brug.

§ 12: Opløsning af foreningen

Bestyrelsen kan indstille, at Børnenes Genbrug skal opløses, hvis det efter bestyrelsens nøje overvejelser viser sig umuligt at videreføre foreningens arbejde.

Beslutning om opløsning følger samme regler, som gælder for vedtægtsændringer i henhold til §10.

Eventuelle midler fordeles efter foreningens formål.

 

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 26. november 2018